Kamera Kayıt sistemleri - Aydınlatma Metni

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İş bu bilgilendirme metni, ÖMER ALBAYRAM - ALİBAYRAM KONFEKSİYON’a ait VAYRO (bundan sonra VAYRO olarak ifade edilecektir)’nun “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10 ncu maddesi kapsamında, şirket içi lokasyonlar gerçekleştirilen kamera kayıt sistemleri hakkında “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

VAYRO, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere hangi verilerin, ne amaçla işleneceği, nasıl toplandığı, kimlere aktarılabileceği, verisi aktarılan kişinin haklarının ne olduğu başta olmak üzere Kanunun emretmiş olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirecek olup işbu verileri güvenli şekilde saklayacaktır.

İşlenecek Kişisel Veriler

VAYRO tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir. Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler;

• Mağaza içerisinde belli lokasyonlarda bulunan sesli ve/veya görüntülü kamera kayıtları

Kamera Kayıtlarının Elde Edilme Yöntemleri

Kamera kaydı mağaza içerisinde belli lokasyonlarında bulunan kameralar ile 7 gün 24 saat temin edilebilmektedir.

Kamera Kayıtlarının İşlenme Amacı

VAYRO, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

• Mağaza içi can ve mal güvenliğin sağlanması, mağazalara yapılan giriş ve çıkışların kontrol edilebilmesi,

• Verimliliğinin arttırılması, tasarrufun sağlanması,

• Mağaza ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,

• İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi ‘dir.

Kamera Kayıtlarının Aktarımı ve Korunması

VAYRO, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir. Görüntülere yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir. Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır.

Kamera Kayıtlarının Saklanma Süresi

Kamere kayıtları 7-10 gün süre ile saklanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusuna Başvuru

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak VAYRO’ ya başvurabilir. VAYRO, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7’nci maddesinde belirtilen tutarda ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 

Ücretsiz Kargo
300 TL VE ÜZERİ
Ücretsiz Kargo
300 TL VE ÜZERİ
Ücretsiz Kargo
300 TL VE ÜZERİ
Ücretsiz Kargo
300 TL VE ÜZERİ
Ücretsiz Kargo
300 TL VE ÜZERİ
Ücretsiz Kargo
300 TL VE ÜZERİ
Ücretsiz Kargo
300 TL VE ÜZERİ
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.